Termékkeresés
Teraszlap Versus, vanília árnyalt Friedl Steinwerke

A FRIEDL STEINWERKE GMBH ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ CÉGEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

(1) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az Európai Unió területén, valamint az online webáruházunkban (www.friedlterko.hu) kötött valamennyi megállapodásra érvényesek, és ezeket vevőink általános szerződési feltételei nem helyezhetik hatályon kívül. Az összes alábbi feltétel a rendelés leadásával a szerződés részévé válik. A mindenkori állapotnak megfelelően ezek képezik ajánlataink, értékesítéseink, szállításaink és fizetéseink alapját. Ezektől eltérő feltételek kizárólag írásbeli megállapodásba foglalva érvényesek. Kifejezett hozzájárulás szükséges abban az esetben is, amikor a vevő/ügyfél általános szerződési feltételeinek tudatában teljesítünk szállításokat feltétel nélkül. Amennyiben a szerződéses partner szállítási és fizetési feltételei ellentmondásosak, kizárólag a mi feltételeink érvényesek. A saját általános szerződési feltételeiben szereplő azonos értelmű kizárási záradék esetén a vevő erre köteles írásban felhívni a figyelmet. A kereskedelmi tranzakciók során saját feltételeink akkor is érvényesek, ha azokra – egy fennálló üzleti kapcsolat keretében – a későbbi szerződésekben kifejezetten nem hivatkozunk.
(2) Az Ügyféllel / Vásárlóval egyedi esetekben közösen megállapított eltérések az elsődlegesen irányadók a jelen ÁSZF-hez képest, azonban azokhoz szükség van a mi írásbeli hozzájárulásunkra.
(3) Cégünk termelőüzem. Az általunk gyártott termékek feldolgozásával / lerakásával kizárólag olyan burkolómestereket vagy térburkoló cégeket kell megbízni, akik erre jogosultak és engedéllyel rendelkeznek.
(4) Termékeink továbbértékesítése esetén Ügyfelünk / Vásárlónk felel azért, hogy amennyiben azt a magyar jog lehetővé teszi, a jelen ÁSZF a saját vásárlóira nézve is irányadók legyenek.

2. Szerződéskötés

(1) Írásos ajánlataink 4 hét időtartamra kötnek bennünket. Az írásbeli ajánlatoktól eltérő ajánlatok szabadon módosíthatók és nem kötelező érvényűek. A webáruházunkban található ajánlatok nem bírnak kötelező érvénnyel. A „Megrendelés fizetési kötelezettséggel” gombra kattintva az ügyfél/vevő kötelező érvényű ajánlatot tesz a velünk való szerződéskötésre. Ezt az ajánlatot nem vagyunk kötelesek elfogadni. Az ügyfél/vevő ajánlatának beérkezését az általa megadott címre küldött, automatikus e-mailben igazoljuk vissza („Megrendelés visszaigazolása”). Ez az email nem jelenti az ügyfél/vevő ajánlatának elfogadását. Az ügyfelet/vevőt ebben az e-mailben arra kérjük, hogy ellenőrizze a megrendelés visszaigazolásában található adatait. Amennyiben hibát talál, vagy megváltoztatná a rendelését, ezt a lehető leghamarabb tudomásunkra kell hoznia. Az ajánlat elfogadása úgy történhet, hogy a vásárlást egy következő e-mailben visszaigazoljuk az ügyfélnekvevőnek („Rendelés visszaigazolása”), vagy ha a vásárolt termékeket kiszállítjuk. Elsődlegesen a német nyelvű megállapodások érvényesek.
(2) Minden ajánlatunkat egységárként kell értelmezni, és sohasem átalányárként. A webáruházunkban feltüntetett árak a feltüntetett pénznemben értendők, és tartalmazzák az összes adót (kivétel a kereskedői bejelentkezési terület), azonban a szállítási költséget nem. A szállítási költségek a megállapodás szerint érvényesek. Egyéb esetekben eltérő rendelkezések hiányában ajánlataink az áfát nem tartalmazzák, gyártelepen átadással, rakodással, vám nélkül értendőek. Az árlistáinkban és egyéb dokumentumainkban (pl. katalógusok, műszaki utasítások, egyéb termékleírások) szereplő ármegjelölések nem kötelező érvényű irányárak, amelyek esetében fenntartjuk a változtatás jogát. Minden árajánlat, megrendelés, megrendelés visszaigazolása, stb. esetében az egységár és nem pedig az összesített ár az irányadó; ez különösen az elfogadott vagy megrendelt mennyiségek esetében bekövetkező változtatásokra érvényes.
(3) A beérkezett bármilyen jellegű megrendelések és megállapodások csakúgy, mint amelyeket kereskedelmi képviselőink kötöttek, csak abban az esetben érvényesek, ha azokat 3 héten belül írásban visszaigazoltuk, vagy a szállításokat hallgatólagosan teljesítettük. A beszerzési forrásaink teljes vagy részleges kiesése esetén vállalkozókkal szemben nem vagyunk kötelesek a szerződés tárgyát képező árukat idegen beszerzési forrásból biztosítani.

3. Szállítási határidő, késedelmes szállítás

(1) A kötelező erejű szállítási határidőkről egymással meg kell állapodnunk és azokat vissza kell igazolnunk. A délelőttre vagy délutánra vonatkozó ígérethez képest pontosabb időpontról semmiképpen sem lehet megegyezni. Az ajánlatban/a megbízás visszaigazolásában megadott szállítási idő csak a szállítás teljesítéséhez szükséges összes dokumentum/információ beérkezését követően kezdődik. Nem a mi terhünkre esnek az abból eredő késedelmek, hogy a Vásárló az együttműködési kötelezettségének nem vagy nem határidőben tesz eleget.
(2) Miattunk bekövetkező szállítási késedelem csak az Ügyfél/Vásárló felszólítása és megfelelő póthatáridő (általában legalább 4 hét) kitűzése után áll fenn.
(3) Vis maior események (elsősorban, de nem kizárólagosan háború, zavargás, sztrájk, járvány, természeti csapás, terrorizmus, közlekedési baleset, tűzeset vagy beszerzési forrás kiesése), előre nem látható események és a felelősségi körünkön kívül eső események, amelyek az általunk megvalósítandó szállítást vagy teljesítést jelentős mértékben megnehezítik vagy lehetetlenné teszik, feljogosítanak bennünket arra, hogy a teljesítést az akadályoztatás időtartamával – megfelelő újraindulási idő hozzáadása mellett – kitoljuk. Ez akkor is érvényes, ha ilyen események a beszállítónk érdekkörében merülnek fel. Ha a fent megjelölt okok miatt nem tudjuk betartani a szállítási határidőt, akkor erről haladéktalanul tájékoztatjuk az Ügyfélt/Vásárlót, és tudatjuk vele az új szállítási határidőt. Ha az újabb szállítási határidőt sem tudjuk betartani, akkor jogunkban áll és a vevőnek is jogában áll a szerződéstől kártérítési kötelezettség nélkül elállni.

4.1. Szállítás, kockázat átszállása

(1) A szállítás gyártelepi paritással és teherautóra rakodással történik. A szállítás teljesítési helyszíne és az esetleges utólagos teljesítés helyszíne a szállítóüzem helye. Ha a megállapodás építkezési helyszínre/raktározási területre történő szállításról szól, ez csak abban az esetben teljesül általunk vagy alvállalkozóink által, ha a megközelítés és a megfordulás nehéz tehergépjárművek számára lehetséges. A tehergépkocsival nem járható megközelítési útvonalak miatt felmerülő minden többletköltséget, kárt és a lerakodási késedelmet az ügyfél/vevő viseli. Eltérő megállapodás hiányában a lerakodást az ügyfél, ill. az ügyfél által megbízott harmadik fél végzi. Ha megállapodásunk szerint a tehergépkocsi/pótkocsi kirakodása autódaru segítségével történik az építkezési helyszínen/raktározási területen, akkor a kirakodási helynek alkalmasnak kell lennie a veszélytelen kirakodásra. Ha a kirakodási folyamat meghaladja tehergépkocsinként a 0,5 óra, illetve pótkocsis tehergépkocsiként az 1 óra időtartamot, akkor a felmerülő többletköltségeket (különösen a tehergépkocsi-óradíjat és a munkaidőt) felszámítjuk. Nem vállalunk felelősséget a megközelítési útvonalon vagy a kirakodási helyen bekövetkezett károkért, ha azok a tehergépkocsi/pótkocsis tehergépkocsi/autódarus kirakodás számára nem alkalmasak. A megközelítési úton vagy a kirakodási helyen bekövetkezett következményi károkért, amelyeket a mi tehergépkocsink/pótkocsis tehergépkocsink/autódarus kirakodásunk okozott, csak akkor felelünk, ha a megközelítési út és a kirakodási hely megfelelő volt, és részünkről legalább súlyosan gondatlan magatartás áll fenn. Ugyanez vonatkozik az alvállalkozóink felelősségére is.
(2) Az áru esetleges pusztulásának és esetleges romlásának veszélye legkésőbb az átadással vagy a megállapodott elviteli időpont elteltével száll át az Ügyfélre/Vásárlóra. Elküldéssel megvalósuló adásvétel esetén ezek a veszélyek az árunak a speditőr, a fuvarozó stb. részére való kiadásával szállnak át.
(3) Kifejezetten felhívjuk a figyelmet arra, hogy az árunak az üzemünkből való elvitelekor a fuvarozó és annak megbízásából a gépkocsivezető a törvényi rendelkezések, különösen a KFG (Kraftfahrgesetz = a gépjárművekről szóló törvény) 101. és azt követő szakaszai szerint egyedül felelős a szakszerű felrakodásáért és a rakomány biztosításáért, mivel üzemünkben a rakodás vonatkozásában utasítás adásával meghatalmazott személy nincsen. A gépkocsivezető feladata a berakodás tekintetében különösen a tengelyterhelések és az össztömeg betartása, a rakománymagasság, -szélesség és -hosszúság betartása, és hogy a rakomány és annak egyes részei is a gépkocsin úgy legyenek tárolva vagy megfelelő eszközzel biztosítva, hogy az a normál közlekedésben fellépő erőknek ellenálljon és a gépjármű biztonságos működését hátrányosan ne befolyásolja, és senkit ne veszélyeztessen. A szállításbiztos árunak bírnia kell a kanyarodást és a vészfékezéseket is. Nem felelünk olyan károkért, amelyek a nem megfelelő rakománybiztosításra vezethetők vissza.

4.2. Szállítási késedelem, szerződésszegések

(1) Amennyiben az Ügyfél / Vásárló az együttműködést elmulasztja vagy a szállításunk olyan más okból halasztódik, amelyért az Ügyfél / Vásárló felelős, jogosultak vagyunk felszámítani a keletkezett kárt és a többletráfordítást is (pl. Raktározási költségek).
(2) Amennyiben késlekedik az áru átvétele, egy elfogadható későbbi póthatáridő meghatározása és annak lejárta után jogosultak vagyunk a rendelt áruról másként rendelkezni, és a rendelést elfogadható mértékben meghosszabbított határidővel teljesíteni (újra előállítani).
(3) Késedelmes áruátvétel esetén jogunkban áll a szállításra előkészített árut az ügyfél/ vevő felé a megállapodás szerinti fizetési feltételek szerint kiszámlázni, továbbá amennyiben a megfelelő átvételi póthatáridő is eredménytelenül járt le, 4.510,- HUF paletta/hónap áfát nem tartalmazó tárolási költséget felszámítani.
(4) Ha az Ügyfél/Vásárló átvételi késedelemben van, a szavatossági idő már a késedelembe eséssel és az üzemünkben elkezdődik.
(5) Ha a szerződés megkötését követően arra utaló jelek merülnek fel, hogy az ügyfél/vevő teljesítőképessége vagy teljesítési hajlandósága csökkent (pl. Fizetési késedelem), és az ügyfél/vevő a kért előteljesítést vagy a nemteljesítés esetére szóló biztosítékokat részünkre nem adja meg, akkor jogunkban áll a teljesítést az ellenszolgáltatás teljesítéséig vagy az ellenszolgáltatás biztosítékának megadásáig megtagadni. Amennyiben észszerű határidőn belül sem az ellenszolgáltatás teljesítése, sem az ellenszolgáltatás biztosítékának megadása nem következik be, jogosultak vagyunk a szerződéstől vagy a nem teljesített szerződésrésztől póthatáridő megállapítása nélkül elállni és kártérítési igényünknek érvényt szerezni. Ez különösen érvényes átvételi késedelem esetén, póthatáridő kitűzését követően.

5. Árak, fizetési feltételek

(1) Eltérő értelmű egyedi megállapodás hiányában, a szerződés megkötésének időpontjában érvényes aktuális áraink érvényesek, raktárról elszállítva paritáson, áfa nélkül. Távértékesítés esetén a vevő viseli a szállítási költséget gyártelepi paritással, valamint az esetleges készpénzes kiadásokat és közterheket, pl. a tehergépkocsi- útdíjat. A számlát közvetlenül a szállítást követően állítjuk ki, kivéve abban az esetben, ha a vevő felelősségi körébe tartozó okok miatt hiúsul meg a szállítás. Ebben az esetben – eltérő írásos megállapodás hiányában – a számla kiállítására közvetlenül az egyeztetett szállítási időpontot követően kerül sor.
(2) Szerződés szerinti díjainkat jogosultak vagyunk kiigazítani költségszerkezetünknek megfelelően, beszerzési áraink és a bérköltségek emelkedése alapján, vagy amenynyiben a vevő a megállapodás szerinti teljesítést késedelmesen, pl. a szerződéskötést követő 3 vagy több hónapon túl veszi igénybe.
(3) Ellenkező értelmű írásbeli megegyezés hiányában a vételár a számla keltétől számított 14 napon belül levonás nélkül esedékes. Jogosultak vagyunk (meglévő üzleti kapcsolat esetén is) a fizetési feltételeket megváltoztatni, és a már leszállított árukat a vevő költségére visszaszállítani, ha olyan körülmények jutnak a tudomásunkra, amelyek következtében a vevő fizetőképességét illetően kétségeink merülnek fel, ill. ha a vételár teljesítése veszélybe kerül, vagy ha a fizetési határidőt nem tartják be. Ilyen esetben bármikor jogunkban áll az ajánlattól, a szerződéstől vagy a teljesítetlen szerződésrésztől elállni vagy a szállítást leállítani.
(4) A fizetési határidő lejárta esetén fizetési késedelem áll be, amelyért havi 1% kamat és minden ezzel kapcsolatos költség (kezelési költség, felszólítási és inkaszszóköltség) a vevőt terheli. Átvételi késedelem esetén is minden kapcsolódó költség (kezelési költség, felszólítási és inkasszóköltség) a vevőt terheli.
(5) A vevő beszámítási vagy zálogjoga csak addig terjed, amilyen mértékig az igényei jogerősen megállapíthatóak vagy elismertek.
(6) Vállalati ügyfeleinkkel szemben jogunkban áll saját követeléseinket a vevő követeléseivel szemben, esedékességre való tekintet nélkül, beszámítani és (láncügyletek esetén, ha jogszabály nem zárja ki) abban az esetben is, ha a hitelezőnk nem az adósunk is egyben és fordítva (pl. a vevő és harmadik felek egyazon cégcsoporthoz tartoznak).

6. Egyedi gyártás

(1) A speciális gyártmányok esetén pl. olyan termékekről van szó, amelyek nem tartoznak az állandó raktárkészlethez, hanem egyedi megbízás alapján kerülnek legyártásra (pl. Friedl Individual), vagy amelyek szokásos árukészletünkön felül, nagyobb mennyiségben kerültek az Ügyfél/Vásárló számára legyártásra. Speciális gyártmányokra teljes mértékben a jelen ÁSZF vonatkozik, amennyiben a megrendelésben ettől eltérő írásos megállapodás nem került rögzítésre.
(2) Amennyiben az Ügyfél / Vásárló kérésére gyártási kapacitást tartunk szabadon, és később e gyártási kapacitások lehívására az Ügyfél / Vásárló befolyása alá tartozó okokból nem vagy csak késedelmesen kerül sor, úgy fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az ebből eredő kárt kiszámlázzuk.
(3) Ha egy megrendelés kapcsán egyedi beszerzési áron kell pl. egyedi sablonokat, alapanyagokat, stb. beszerzést eszközölnünk, amelyekkel a normál termelőüzemben nem rendelkezünk, akkor fenntartjuk magunknak a jogot arra, (a jövőbeli költségekről való megállapodás után), hogy mindezeket már előzetesen, azaz az áru kiszállítása/szállításra kész állapota előtt, kiszámlázzuk.
(4) Megállapodás szerinti fizetési feltételekkel kiszámlázzuk azokat a megbízással kapcsolatos speciális gyártmányokat, amelyek a megállapodás szerinti szállítási időpontot követő 14 napon belül nem kerülnek lehívásra. 4.510,- HUF /raklap/hó áfát nem tartalmazó raktározási költséget számítunk fel.
(5) Ha a megrendelt speciális gyártmányokból maradék mennyiség marad a raktárunkban, mert az Ügyfél/Vásárló a megrendelést nem hívta le teljes egészében, akkor erről a mennyiségről egy méltányos árulehívási póthatáridő leteltét követően szabadon rendelkezhetünk, és az árut (az ártalmatlanítási költségekkel együtt) kiszámlázhatjuk az Ügyfélnek/Vásárlónak.
(6) Speciális gyártmányok visszáruzása nem lehetséges.

7. A tulajdonjog fenntartása

(1) A leszállított áru mindaddig a tulajdonunkat képezi, amíg az adásvételi szerződésből származó minden követelésünk teljes mértékű kiegyenlítésre nem kerül. Ha az Ügyfél/Vásárló folyamatban lévő üzleti kapcsolatból származó más követelések kiegyenlítésével (kamatokkal és költségekkel együtt) fizetési késedelembe esik, akkor a kötelmi jog alapján köteles a tulajdonjog fenntartása mellett szállított árun zálogjogot alapítani.
(2) A tulajdonjog fenntartása mellett szállított árut a biztosított követelés kifizetése előtt nem lehet harmadik fél részére sem elzálogosítani, sem pedig biztosítékként átruházni. Az Ügyfél/Vásárló köteles bennünket azonnal írásban tájékoztatni, ha a fizetésképtelenségi eljárás elindítására irányuló kérelem benyújtásra kerül, vagy ha harmadik fél az áruhoz hozzáfér (különösen elzálogosítás esetében). Az Ügyfél/Vásárló köteles minden olyan költséget viselni, amely a hozzáférés elhárítása és a tulajdonjog fenntartása által érintett tárgy újrabeszerzése érdekében kerül felhasználásra, amennyiben ezek a költségek harmadik féltől nem követelhetők.
(3) Az Ügyfél/Vásárló köteles számunkra hozzáférést biztosítani azokhoz a területekhez, ahol a tulajdonjog fenntartásával átadott árut raktározza, és feljogosít bennünket, illetve kötelezi magát ezen áruk megfelelő megjelölésére, illetőleg kiadására.
(4) Az Ügyfél/Vásárló szerződésszegő magatartása (elsősorban nemfizetése) esetén az Ügyfél/Vásárló köteles az árut kiadni és/vagy mi jogosultak vagyunk arra, hogy elálljunk a szerződéstől vagy a szerződés nem teljesített részétől.
(5) Az Ügyfél/Vásárló visszavonásig jogosult az alábbi feltételek kikötése és iránymutatása szerint a tulajdonjogfenntartás által érintett árut szabályszerű üzletmenet keretében továbbértékesíteni és/vagy feldolgozni:
a) A tulajdonjogfenntartás kiterjed az áruink feldolgozásából, vegyítéséből vagy egyesítéséből keletkező termékekre azok teljes értékéig, és fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ezek gyártóinak számítsunk. Ha a tulajdonjog fenntartásával szállított árun harmadik személy tulajdonjoga is fennáll, úgy a számlaérték arányában közös tulajdont szerzünk.
b) Abban az esetben, ha az áru vagy a feldolgozott áru továbbértékesítésre kerül, az Ügyfél/Vásárló a harmadik féllel szemben fennálló követeléseit teljes egészében (ill. közös tulajdon esetében a tulajdoni hányad mértékéig) ránk ruházza át.
c) Az Ügyfél/Vásárló velünk együtt meghatalmazott marad a követelések behajtására. A követelést mi azonban nem hajtjuk be mindaddig, amíg az Ügyfél/Vásárló a velünk szemben fennálló kötelezettségeit teljesíti, teljesítőképessége megvan, és mi a tulajdonjogfenntartást a (4) értelmében nem érvényesítjük.
(6) A Ügyfél/Vásárló köteles a tulajdonjogfenntartásra vonatkozó megfelelő és a nyilvánosságot is figyelembe vevő megjegyzéseket, valamint az engedményezési megállapodásra vonatkozó megjegyzéseket a számviteli nyilvántartásában elvégezni, illetve a magyar hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyeztetni, az átvevőt elsősorban az engedményezésről és bennünket haladéktalanul a tulajdonjogfenntartás által érintett áru átvevőjéről tájékoztatni, amint ők név szerint ismeretesek lesznek, valamint minden szükséges információt haladéktalanul írásban a tudomásunkra hozni.
(7) Az Ügyfél/Vásárló köteles a tulajdonjogfenntartás által érintett árut az értékcsökkenéstől megóvni, és saját költségén tűzeset és betöréses lopás ellen kellőképpen biztosítani.

8. Terméktájékoztató és műszaki tájékoztató

(1) Az általunk forgalmazott termékek esetében gondosan előállított, betonból készült gyártmányokról van szó, amelyek nem természetes kövek. Fenn kell tartanunk a prospektusban és a mintatáblákon / kiállított tárgyakon bemutatott mintákhoz képest a színeltérés, valamint a műszaki módosítások és javítások jogát is. A felületszerkezet, színárnyalat, színintenzitás, méretek, élsérülékenység, az élek és éltörések kiképzése tekintetében, valamint mesterségesen antikolt termékeink esetében betontermékeink olyan termékspecifikus tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek anyagukból és a gyártásból adódóan elkerülhetetlenek, és nem minősülnek termékhibának. Így például korszerű gyártási feltételeink és nyersanyagaink gondos kiválasztása ellenére sem tudjuk a szállításból adódóan sem – elkerülni az esetleges szerkezeti és színeltéréseket, kivirágzásokat, barnás elszíneződések, méreteltéréseket, élek menti lepattogásokat, hajszálrepedéseket és kopásokat. Az ilyen termékspecifikus sajátosságok a szerződés megállapodott részei, és nem termékhibák, valamint a termékek használati alkalmasságát sem csökkentik. Itt utalunk a VÖB-irányelvre: (Verband Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke – Osztrák Beton- és Előregyártott Termékeket Gyártó Üzemek Szövetsége): Műszaki útmutató betontermékeknek út-, táj- és kertépítéshez való szállításához, kiadja az Osztrák Beton- és Előregyártott Termékeket Gyártó Üzemek Szövetsége; www.voeb.com. Ez az irányelv az Általános Szerződési Feltételeink részét képezi. Termékeink minőségi tanúsítványai (ÖNORM, CE) a honlapunkon találhatók: www.steinwerke.at (www.friedlterko.hu). A prospektusokban, reklámszövegekben, tanácsadások alkalmával stb. említett egyéb állítások nem alkalmasak arra, hogy a mindenkori termék bizonyos tulajdonságainak alapjául szolgáljanak.
(2) Az értékesítési dokumentumaink (pl. ajánlatok, katalógusok, árlisták, weboldal) információi és a csomagolóanyagainkon szereplő adatok, pl. elhelyezési utasítások, ábrák, rajzok és súlyadatok pontossága megközelítőleges, hacsak nem kötelező érvényűként vannak megjelölve. A (www.friedlterko.hu) weboldalon elérhető) értékesítési dokumentumainkban szereplő karbantartási, ápolási és téliesítési javaslatok be nem tartása a garanciális felelősség megszűnését eredményezi.
(3) Nem felelünk azért, hogy a különleges követelményekkel (pl. kémiai behatás, savas eső) szembeni ellenállás következmények nélküli marad e.
(4) Nem vállalunk felelősséget az építmények, úgymint pl. (fából, fémből, stb. készült) felépítmények, előépítmények azon hatásáért, amelyek a termékeink felületét tartósan befolyásolják és károsítják.
(5) Nem vállalunk felelősséget a pangó vízért, amely a beépített betontermékeknél tartós károsodáshoz és elváltozásokhoz vezet, és amely szakszerű alapzattal és felépítménnyel, valamint vízelvezetéssel elkerülhető.
(6) Nem vállalunk felelősséget a pl. nem megfelelő alapzat, ill. hibás lerakás miatt keletkező éllepattogzásért/repedésekért. Megfelelő fugaszélesség kialakítása szükséges pl. a felületek javíthatóságához, a fugázó anyag könnyebb bedolgozásához, ahhoz hogy a kövek mérettűrése bizonyos mértékig kompenzálható legyen, valamint a hőtágulás miatt.
(7) Az öntött termékeket a kivirágzások és csíkok megjelenését megelőzendő azonnal le kell rakni, ellenkező esetben tárolásukat (a páralecsapódás elkerülése végett) száraz és jól szellőző helyen kell biztosítani.
(8) Szállításnál és lerakás előtt elsősorban a felületkezelt (pl. Duoprotect DP60 bevonattal kezelt) termékeknél kell arra ügyelni, hogy a felületük ne szenvedjen mechanikai sérülést, mert ebben az esetben a felelősségünk kizárt.
(9) A fugázás során és azt követően a kövek felületét lombfúvóval vagy finom seprűvel meg kell tisztítani, és így el kell távolítani a felesleges fugázóanyagot. A tisztítás elmaradása esetén a maradék anyag tartósan szennyezheti a kő felületét (pl. barna elszíneződések a kő felszínén). Nem vállalunk felelősséget azokért a károsodásokért, amelyek a fenti tisztítási előírások be nem tartása miatt következnek be.
(10) A vevő terveit, egyéb műszaki dokumentumait nem vizsgáljuk felül. Továbbá nem ellenőrizzük a rendelkezésünkre álló kiírások adatait, sem a kiszállítás vagy feldolgozás helyének helyzetfüggő feltételeit. Ezekért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget.

9. Garancia

(1) A garancia feltételei megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.
(2) Kizárólag az általunk vagy alvállalkozóink által szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott vevői károkért vállalunk felelősséget. Ez nem vonatkozik a személyi sérüléssel kapcsolatos felelősségre és a termékfelelősségről szóló törvényből eredő igényekre.
(3) Ha jelen feltételek vonatkozásában nem született ellentétes értelmű megállapodás, akkor a tárgyi hiányosságra és a jogi hibára (a dokumentációs hibára és az útmutatókra) – az ágazat szokásainak figyelembevétele mellett – a jogszabályi rendelkezések vonatkoznak.
(4) Az adott termék teljesítendő specifikus műszaki tulajdonságai elsősorban az ajánlaton és a szerződéskötés időpontjában érvényes fő termékkatalógus, speciális termékkatalógus, kereskedői árjegyzék és weboldal legfrissebb verzióján, valamint a 8. pontban megfogalmazott termékútmutatón és műszaki útmutatókon alapulnak.
(5) Amennyiben a termék jellegéről nem történt egyeztetés, az ágazat szokványos eljárásai és a jogszabályi előírások szerint kell megítélni, hogy fennáll-e hiányosság. A mindenkori szállítási mennyiség 2%-át nem meghaladó hiányt vagy töredékmennyiségeket a vevő elfogadja, és az nem jelent hiányosságot. A mindenkori szállítási mennyiség 2%-át nem meghaladó többletet nem számoljuk fel.
(6) A vevőnek csak akkor van lehetősége a nem teljesített szerződésrésztől elállni vagy megfelelő vételárcsökkentést kérni, ha pótteljesítésünk sikertelennek bizonyul, a pótteljesítés határidőn belül nem történik meg, vagy jogszabály szerint attól el lehet tekinteni. Kisebb hiányosságok nem keletkeztetnek elállási jogot.
(7) A vevőnek biztosítania kell számunkra a szükséges időt és lehetőséget a pótteljesítésre. A vevő köteles számunkra vagy általunk felhatalmazott harmadik feleknek hozzáférést biztosítani a hiányos/hibás áruhoz, azt részünkre ellenőrzés céljából átadni. Árucsere esetén a vevő köteles a hibás árut teljes mennyiségben átadni. Vállalati ügyfeleinkre az alábbi kiegészítések vonatkoznak:
(8) Minőségi kifogás esetén a vállalkozásokról szóló osztrák törvény (UGB) 377. és 378. §-ában megfogalmazott vizsgálati és hibabejelentési kötelezettségnek megfelelően kell eljárni. A megállapított hiányosságokat/hibákat haladéktalanul, azonban legkésőbb a tudomásszerzéstől számított három munkanapon belül, írásban és kellő részletességgel kell velünk közölni. A nyilvánvaló hiányosságokat (hiányos és téves szállítást is) minden esetben a kézbesítéstől/átadástól számított egy héten belül írásban jelenteni kell felénk. Ha a vevő elmulasztja a határidőn belüli vizsgálatot és/vagy hibabejelentést, akkor a mi felelősségünk erre vonatkozóan kizárt. A raklapról levett és beépítendő terméket beépítés előtt mindenképpen meg kell vizsgálni, hogy nem található-e rajta nyilvánvaló hiba, és adott esetben a hibát írásban haladéktalanul jelezni kell felénk. Ilyen esetben a teljes rendelkezésre álló árukészlet további felhasználását mellőzni kell, ellenkező esetben felelősségünk megszűnik.
(9) Amennyiben a vevő hibás terméket kapott tőlünk, akkor választásunk szerint aztészszerű határidőn belül javíthatjuk (utólagos javítás vagy hiány pótlása), pótteljesítésre kerülhet sor a hiba vagy hiányosság megszüntetésével, kicserélhetjük a hibás terméket vagy megfelelő összegű jóváírást biztosíthatunk. Azonban a törvényi előírások és az itt rögzített feltételek szerint jogunkban áll a pótteljesítést megtagadni.
(10) Jogerős vagy jogos igény esetén a vevő jogosult a termék hiányosságának megfelelő vételárat fizetni. Jogunkban áll az elvárt pótteljesítést megtagadni, amennyiben a vevő az esedékes vételárat nem fizeti meg.
(11) Nem vagyunk kötelesek pótteljesítésre, amennyiben a vevő a leszállított áru felületét kezeli (pl. ápoló termékkel, tisztítószerrel), mielőtt pótteljesítésre alkalmunk lenne.
(12) Amennyiben a vevő a terméket eredetileg nem beépítés céljából vásárolta, a pótteljesítés sem a kibontást, sem az újbóli beépítést nem foglalja magába.
(13) Amennyiben ténylegesen fennáll a hiba, viseljük az áruellenőrzés és a pótteljesítés költségeit, azonban a kibontás és beépítés költségeit nem. Az indokolatlan hiányosságok megszüntetésére vonatkozó igény miatt keletkező költségeinket átterhelhetjük a vevőre.
(14) Kártérítési igény, valamint a felmerült költségek megtérítésének igénye velünk szemben csak a kötelességszegéssel érintett szerződésrész számlaösszegéig érvényesíthető, kivéve a személyi sérülés esetét, vagy ha a vevő bizonyítja, hogy cégünk vagy alvállalkozóink legalább súlyos gondatlanságot követtek el.
(15) A garanciális időszak az áru átvételétől/leszállításától (szállítólevél dátuma) számított 6 hónapra terjed ki, és a termékeink megállapodás szerinti szállítási helyre történő leszállításának napjával veszi kezdetét. Hivatkozunk a 4.2. (4) pontra. Az Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (osztrák általános polgári törvénykönyv; a továbbiakban: ABGB) 924. § 2. mondatának alkalmazását kizárjuk. Javítás, csere vagy hiányosság orvoslása nem hosszabbítja meg, nem függeszti fel és szakítja meg a garanciális időszakot. A hiányosságok orvoslásának igénye nem jogosítja fel a megrendelőt, hogy a nemteljesítésre vonatkozó kifogást emeljen, vagy hogy módosítsa a fizetési feltételeket.
(16) Az ABGB 933.b §-a szerinti jogorvoslathoz való jog alkalmazását kizárjuk.
(17) Igényeinek érvényesítéséhez a vevő nem alkalmazhat az általunk szállított áruk vonatkozásában zálogjogot.

10. Termékgarancia, figyelmeztetések

(1) A törvény által megengedett mértékben termékfelelősségből eredő anyagi kárért nem vállalunk felelősséget a szerződéses partnereinkkel szemben (fogyasztókkal szemben nem alkalmazható).
(2) Az Ügyfél/Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy együttműködik a garanciális károk elhárítása vagy csökkentése érdekében. Vásárlói észrevételekről, amelyek felelősségvállalási szempontból releváns okokra engednek következtetni, cégünket haladéktalanul tájékoztatni kell. Amennyiben az Ügyfél/Vásárló az árut tovább értékesíti, vagy harmadik személynek átadja, köteles minden, jelen „Üzleti Feltételekben” foglalt kockázatra utaló figyelmeztetést, termékinformációt, műszaki információt a harmadik félnek továbbadni, a továbbadás adatait pontosan rögzíteni és megőrizni, és jelen kötelezettséget az átvevőre átruházni, hogy az értékesítési útvonalakat utólagosan meg lehessen állapítani, valamint köteles termékeinket kifogástalan állapotban átadni, ellenkező esetben az Ügyfél/Vásárló köteles cégünket kárigény esetén felmenteni.
(3) A csomagolás megbontásakor egyes kövek eldőlhetnek vagy kieshetnek, ennélfogva fennáll a sérülés veszélye, amiért felelősséget nem vállalunk. Ennélfogva megfelelő gondossággal kell eljárni. A termékeinket tartó raklapokat semmiképpen nem szabad egymásra rakni, semmiféle olyan esetleges, személyben vagy dolgokban bekövetkezett kárért nem vállaljuk a felelősséget, ami az ilyen egymásra rakodásból ered, különösen ha az az Ügyfél/Vásárló kívánságára történt. A csomagolófólián és az értékesítési dokumentumainkon feltüntetett, a veszélyre figyelmeztető tájékoztatások kötelező erejűek, azok a karbantartásra, ápolásra vonatkozó fontos információk.
(4) Nem felelünk az olyan termékekért vagy velük kapcsolatos információkért, amelyeket Ügyfél/Vásárló hoz forgalomba.
(5) Visszáruzás esetén Ügyfelünk / Vásárlónk köteles azonnal leállítani az általunk megnevezett áru értékesítését, és köteles közreműködni a régi áru újra való kicserélésében.
(6) A termékfelelősségről szóló törvényben szabályozott felelősségen túl kártérítési felelősséggel csak abban az esetben tartozunk, amennyiben a mi legalább súlyos gondatlanságunk igazolható. Az Ügyfél/Vásárló maga is köteles a termékünkről szóló és rávonatkozó minden utasítást, különösen a biztonságot illető utasításokat követni. Nem felelünk olyan károkért, amelyekre biztosítás hatálya kiterjed. Ha a kárt mi magunk hárítottuk el, és az Ügyfél/Vásárló ehhez képest valamely biztosítótól kártérítést kap, ezt a kártérítést a saját szolgáltatásunk kiegyenlítése céljából ki kell adnia nekünk.
(7) Csak abban az esetben érvényes cégünkre a személyi felelősségen túlmenő felelősség, ha részünkről elkövetett súlyos gondatlanság bizonyítható. Az Ügyfél/Vásárló felelőssége, hogy a termékünkhöz tartozó minden adatot és információt figyelembe vegyen, különös tekintettel a biztonságra vonatkozókat. Nem tartozunk felelősséggel azokért a károkért, melyek biztosítási védelemben részesülnek. Ha a kárt mi hárítottuk el, és az Ügyfél/Vásárló további kártérítést kap egy biztosítótól, úgy ezt a kártérítést továbbítania kell részünkre teljesítésünk ellentételezésére. Amennyiben egy harmadik fél a termékfelelősségről szóló törvény alapján követeléssel lép fel az Ügyfél/Vásárló felé, akkor a mi felelősségre vonásunk kizárt.

11. Egyéb felelősségek

(1) Szerződéses és szerződésen kívüli kötelezettségeink megszegéséért a törvényi előírások szerint vállaljuk a felelősséget, kivéve, ha a jelen ÁSZF-ből ez másként nem következik.
(2) Az olyan kártérítési igényekért, amelyek nem magából a dolog hiányosságából adódnak, hanem e hiányosságnak a következményei, csak legalább súlyos gondatlanság esetén vállalunk felelősséget. A felelősségnek ez a korlátozása irányadó olyan személyek által vagy javára elkövetett kötelezettségszegések esetén is, akiknek a vétkességéért a törvényi előírások szerint nekünk kell felelnünk.
(3) Kizárjuk felelősségünket az enyhén gondatlan kötelezettségszegésekért, amennyiben ezek nem a szerződés szempontjából lényeges kötelezettségekre, az élet, testi épség vagy egészség megsértéséből eredő károkra vonatkoznak, vagy azok a termékfelelősségi törvény szerinti igényeket érintik. Ugyanez irányadó a teljesítési segédeink kötelezettségszegéseire is. Felelősségünk azonban korlátozódik az előre látható, tipikusan bekövetkező kár megtérítésére.
(4) Amennyiben alvállalkozóink közvetlenül szolgálják ki az Ügyfelet/Vásárlót, az ebből alvállalkozóink felé felmerülő kártérítési igényeket már most átruházzuk az Ügyfélre/Vásárlóra. Az Ügyfél/Vásárló az alvállalkozó hiányos teljesítése következtében fellépő esetleges kártérítési igényt közvetlenül az alvállalkozóval szemben köteles érvényesíteni.

12. Visszáru, elállás

(1) Az Ügyfél / Vásárló szabad felmondási jogát kizárjuk.
(2) Minden áruvisszavételt írásban kell velünk egyeztetni, és a visszavétel részleteit velünk tisztázni kell.
(3) Az általunk kiszállított EURO-raklapok visszaadására az üzemünkben kerülhet sor. A visszavételnek és a jóváírás kiállításának azonban feltétele, hogy a raklapok legkésőbb 6 hónappal kiszállítás után, kifogástalan állapotban kerüljenek vissza. Az általunk kiszállított raklapok általunk való visszaszállítása csak a szállítási költségek fölszámítása mellett történhet meg.
(4) Az Ügyfél / Vásárló nem állhat el a szerződéstől vagy nem mondhatja azt fel, ha olyan kötelezettségszegésért kell felelnünk, amely nem valamilyen megszüntethetetlen hiányosság. A törvényi feltételeket és jogkövetkezményeket megfelelően alkalmazni kell.
(5) Hivatkozunk a 9. (6) pontra.

13. A szerződés hatályának megszűnése

Amennyiben jelen szerződés egy vagy több rendelkezése hatálytalan volna, ez nem érinti a jelen szerződés többi rendelkezésének hatályát. A szerződés érvénytelen rendelkezéseit olyan rendelkezésekkel kell helyettesíteni, amelyek az érvénytelen rendelkezés értelméhez és céljához a lehető legközelebb állnak.

14. Adatvédelem

Jogosultak vagyunk az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében feldolgozni és beleegyezés megléte esetén a megállapodott célokra felhasználni az üzleti kapcsolatok vonatkozásában vagy azokkal összefüggésben a Ügyfélről/Vásárlóról kapott adatokat, függetlenül attól, hogy azok magától a Ügyféltől/Vásárlótól vagy harmadik személyektől származnak. A részletekről a következő weboldalon olvashat: https://www.friedlterko.hu/adatvedelem.

15. A szerződés teljesítésének helye, illetékes bíróság és alkalmazandó jog

(1) Eltérő rendelkezések hiányában a teljesítés helye a cégünk telephelye.
(2) Jelen feltételek és a köztünk és az Ügyfél/ Vásárló közötti szerződéses kapcsolat értelmezésére a Bécsben, 1980. évi április hó 11. napján kelt, az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló Egyezmény kizárása mellett az osztrák jogot kell alkalmazni.
(3) A Friedl Steinwerke GmbH nem kíván és nem köteles részt venni vitarendezési Eljárásokban vagy választott bírósági eljárásokban.
(4) Valamennyi vitás kérdésben a székhelyünkön működő, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el. Ugyanakkor jogunkban áll az is, hogy a jelen feltételek vagy egy ehhez képest elsődleges egyéni megállapodás szerinti szállítási kötelezettség teljesítési helyén vagy a Ügyfél/Vásárló rendes bírósági fórumán indítsunk keresetet.

A technikai változtatások, a tévedések és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.
9/2023