Térburkolás helyesen – videó útmutató
beton térkövek kötetlen módban való lerakásához.

még több ›

Eladási és szállítási feltételek

1. Az értékesítési és szállítási feltételek hatálya: Valamennyi alábbi feltétel a Friedl Gesellschaft m. b. H.-ra és az e céghez kötődő cégekre érvényes. Valamennyi ajánlatunk, értékesítésünk és szállításunk az alábbi feltételek alapján történik. Jelen feltételek módosítása vagy kiegészítése kizárólagosan csak írásos hozzájárulásunkkal lehetséges. Amennyiben a vásárló termékeinket továbbértékesíti, köteles leendő vásárlójának jelen értékesítési és szállítási feltételeket a tudomására hozni. Ezen feltételek minden másodlagos értékesítés során alkalmazandóak. Vásárlónk ezzel kötelezi magát, hogy ezeket a rendelkezéseket felveszi a saját értékesítési és szállítási feltételeibe, illetve hogy vevőit erről tájékoztatja, és jelen eladási és szállítási feltételek hatályát rájuk is kiterjeszti.

2. Árajánlat és árak: Az ajánlatainkban megadott árak szabadok, nem kötelező érvényűek. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az ajánlat keltjétől számított négy héten belül az adásvételi szerződéstől visszalépjünk. Amennyiben a megrendelés és a szállítás közötti időszakban beszállítóink árai emelkednek, (egy cégek közötti kétoldalú üzletben) jogunkban áll az ajánlatban megadott árakat megemelni. Hacsak az ajánlat erre vonatkozóan másképp nem rendelkezik, az ott megadott árak nem teljes eladási árként, hanem egységárként, ÁFA nélkül, gyári árként felrakodás nélkül értendők. Az adásvételi szerződés csak a megrendelés általunk adott írásbeli visszaigazolásával vagy (ha ilyen kiállítására nem kerül sor) az áru kiadásával jön létre. Amennyiben a megrendelő a megrendelés igazolását (amennyiben ilyen kiállításra került) 5 napon belül nem utasítja el, az érvényesnek tekintendő.

3. Szállítás: Az ajánlatban megadott szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásával és a lebonyolításhoz szükséges valamennyi irat beérkezésével veszi kezdetét. Az ügyfélnek a szállítás időpontját min. 3 munkanappal a szállítási határidő előtt egyeztetnie kell szállítmányozási ügyintézőnkkel. A szállítás időpontjának szűkebb behatárolása, úgymint délelőtt illetve délután, nem lehetséges. Késedelmes szállítás esetén, illetve ha a termék nem áll rendelkezésre, a vevőt nem illeti meg kártérítés és nem érvényesíthet egyéb igényt sem. Ez nem csak abban az esetben érvényes, ha a késedelem olyan okokra vezethető vissza, amelyekért nem tartozunk felelősséggel (beszállítói késedelem, vis major, közlekedési fennakadás, hatósági rendelkezések, zavargások stb.), hanem minden egyéb, valamely nem általunk elkövetett hibából eredő körülmény esetében is. Beszállítóink teljes mértékű illetve részleges kiesése esetén nem vagyunk kötelesek harmadik személytől árut beszerezni. A vevő köteles tehergépkocsijaink számára biztosítani a behajtáshoz szükséges megfelelő útvonalat, és be kell szereznie az előírt engedélyeket. Azok a többletköltségek, amelyek ennek hiányából származnak (átrakodás, késedelem stb.), az ügyfelet terhelik. A szállítás és lerakodás során keletkezett károkért csak abban az esetben vállaljuk a felelősséget, amennyiben az a mi súlyos mulasztásunk miatt következik be. Ez nem érinti cégünk kártérítési igényét, pl. a gépkocsi megsérüléséből keletkezett igényt. A szállítás mindenkor a vevő kockázatára történik. A költségmentes lerakodási idő gépkocsinként 30 perc, pótkocsis tehergépkocsinként 60 perc. Az ezt meghaladó lerakodási időért külön költséget számítunk fel, amely legalább 6.200,– HUF + ÁFA / 15 perc. Ezenkívül készbeton szállítás esetén a Vereinigung der österreichischen Transportbetonwerke (Ausztriai Transzportbetongyártók Szövetsége) által kiadott „Transzportbetongyártók általános eladási és szállítási feltételei”, valamint betonszivattyúzás esetén a szintén az előbbi által kiadott „Teljesítési és fizetési feltételek” mindenkori utolsó érvényes változatának rendelkezései, valamint külön szolgáltatások igénybevétele esetén az erre vonatkozó árlistánkban megadott árak érvényesek.

4. Rakodási biztonság: Vevőink figyelmét nyomatékosan felhívjuk arra, hogy az áru gyári átvételekor a szakszerű berakodásért és a rakomány biztonságáért a törvényi rendelkezéseknek, különösen az osztrák gépjármű-törvény §§ 101 ff-nak megfelelően kizárólag a szállítmányvezető és az általa megbízott gépjármű-vezető felel, mivel üzemeinkben nincs a berakodások irányításával megbízott személy. A berakodás során a gépjármű-vezetőnek különösen ügyelnie kell a tengelyterhek és összsúlyok, ileltve a rakodási magasság, szélesség és hosszúság betartására, valamint arra, hogy a rakomány és annak egyes részei úgy legyenek a járművön elhelyezve vagy megfelelő eszközökkel rögzítve, hogy a normális vezetési viszonyok közt fellépő erőknek ellenálljanak, ne akadályozzák a jármű biztonságos üzemelését, és senkit ne veszélyeztessenek. Szállításbiztos árunak a kanyarok bevételét és a vészfékezéseket is állnia kell.

6. Fizetés: Ha a felek ebben másképp nem állapodnak meg, a szolgáltatás megfizetése rögtön a számla átvételétől levonások nélkül esedékes. A beérkező fizetéseket először a kamatok és költségek, illetve a mindenkori legrégebbi kifizetetlen számla kiegyenlítésére fordítjuk. Fizetési késedelem esetén – az esetleges egyéb igényeken túl –havi 1,2% késedelmi kamatot, valamint a fizetési felszólítás és az inkasszó költségét számítjuk fel. Fizetési késedelem esetén (két cég közötti kölcsönös üzletben) jogunkban áll továbbá a fizetés beérkezéséig bekövetkezett áremelést az ügyfélre továbbterhelni. A megbízás elfogadásakor abból indulunk ki, hogy az ügyfél hitelképes. Jogunkban áll az ajánlattól illetve a szerződéstől mindenkor visszalépni, illetve a szállításokat leállítani, amennyiben a megállapodásban rögzített fizetési feltételeket az ügyfél nem tartja be, vagy olyan információk jutnak a birtokunkba az ügyfélről, amelyek alapján fizetésképessége kétségbe vonható. Továbbá abban az esetben, ha az ügyfél egy előző rendelést nem fizet meg határidőre, jogunkban áll a még teljesítendő további megbízás fizetési feltételeit megváltoztatni, előlegfizetést kérni vagy a megbízás teljesítését fizetési haladék megadása nélkül megtagadni. Váltót vagy csekket csak úgy fogadunk el fizetésképp, hogy a váltó átruházásából eredő diszkontkamatok és költségek a vevőt terhelik. Azokra a megrendelésekre, amelyek a raktárprogramunkban található termékekből nem teljesíthetőek, illetve egyéni gyártást igényelnek, az ügyfél a megbízáskor köteles foglalót fizetni, amelynek összege legalább a fele a megrendelés összértékének. Két cég közötti kölcsönös üzletben az ügyfélnek minőségi kifogás esetén sem áll jogában a fizetést illetve részkifizetést visszatartani, és általánosságban érvényes, hogy tilos az ügyfél által megfizetendő összegből bármennyit is levonni. A vevő kizárólag előzetes írásbeli hozzájárulásunk esetén ruházhatja át követeléseit harmadik személyre. Bármikor jogunkban áll, hogy követeléseinket az illető ügyfél tartozásainak terhére számoljuk el. Árengedmény/skontó csak az áru gyári áron számított értékére adható, más olyan számlatételekre, mint például a szállítás, kezelési költségek, gépkölcsönzési díjak, raklapok stb., azonban nem.

7. Garanciavállalás és kártérítés: A vevőnek illetve az általa felhatalmazott személynek átvételkor kellő gondossággal ellenőriznie kell a szállítmányt az áru mennyisége és minősége szerint. A hiányosságokat a vevőnek haladéktalanul, de legkésőbb az átadástól számított 3 munkanapon belül írásban jeleznie kell az eladónak, ellenkező esetben elfogadottnak tekintendő a szállítás. A kifogásolt árut nem szabad felhasználni, különben a garanciaigény elveszik. A garanciavállalási határidő a rejtett hibák esetében is az átadással kezdődik. A kifogások jelzésével egyidejűleg, amennyiben így kívánjuk, az ügyfélnek mintát és számlát kell beküldenie a kifogásolt áruból.  Az előírás szerint és időben bejelentett kifogások orvoslására a következő választási lehetőségek állnak a vevő rendelkezésére: az áru kijavítása, cseréje, árengedmény vagy a szerződés megszüntetése (módosítása). Kárpótlási kötelezettségünk az általunk szállított hibás termék értékének az összegéig terjed. A hibák észrevételezése nem jogosítja fel a vevőt a fizetés visszatartására. Amennyiben a vevő olyan kifogásokat emel, amelyekről bebizonyosodik, hogy nem voltak jogosak, köteles az ügyintézés során keletkezett valamennyi költséget és kiadást megtéríteni. A kifogásolt áru visszaküldése – az általunk kért minta kivételével – kizárólag előzetes írásbeli engedélyünkkel lehetséges. Amennyiben az ügyfél mégis visszaküldi az árut, alapvetően mindenfajta ebből származó költséget köteles megtéríteni. A visszaküldött áru átvételéből a vevő semmilyen igényeket, sem egyéb jogi követeléseket nem támaszthat. A vevő a hiányosság általunk történő megvizsgálásából sem támaszthat ilyen igényeket vagy jogi követeléseket. Az áru bizonyos célra vagy bizonyos módon történő felhasználásának kockázatát a vevő viseli, hacsak részünkről nem áll rendelkezésre más tartalmú írásbeli hozzájárulás. A vevő köteles maga beszerezni a feldolgozási irányelveket illetve a vonatkozó építéstechnikai szabályokat. Feldolgozás előtt a vevő köteles valamennyi általunk megadott adatot ellenőrizni és egy szakemberrel ellenőriztetni. Cégünk kártérítés címén csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén tartozik felelősséget vállalni. A kártérítési igény attól az időponttól számított 6 hónapon belül, hogy a vevő tudomást szerez a kárról illetve a kárt okozó személyről, elévül. Ügyfeleink figyelmét kifejezetten felhívjuk arra, hogy a Friedl Ges.m.b.H. az általa gyártott beton- és betonkőtermékek lerakásával nem foglalkozik, hanem mindenkinek azt ajánljuk, hogy termékeink lerakását szakképzett és iparengedéllyel rendelkező burkolókra vagy burkoló cégekre bízza. A vásárlás során adott lerakási és használati útmutatásaink így csak tájékoztatásul szolgálnak, és a Friedl Ges.m.b.H. semmilyen jellegű felelősséget nem vállal értük. Az esetlegesen előforduló bármilyen jellegű elszíneződések és fakulások, pl. mész- és sókivirágzások az ilyen anyagokat tartalmazó alapanyagokból előállított termékekben, valamint betontermékeinkben előforduló szerkezeti eltérések miatt elkerülhetetlenek, és nem számítanak termékhibának. Ugyanígy nem számít termékhibának az sem, ha a szakszerűtlen tárolás következtében termékünk megrepedezik vagy letörik az éle. Termékünkkel szemben támasztott speciális igényekre (pl. vegyi anyagokkal, savas esővel szembeni ellenálló képesség) nem áll fenn szavatosság. A töréskár a szállított mennyiség 2%-ig megfelel az ágazatban elfogadott értéknek, ezért kártérítést nem fizetünk. Termékeinkhez csak cementkötésű felületeknek megfelelő jégolvasztó anyagok alkalmazhatóak. Parkstone és Novum termékcsaládunk és hasonló, öntött felületek esetében a jégolvasztó anyagok használata általánosságban ellenjavallt. Az olvasztósók és a köveink felületének kezelésére használt egyéb szerek, valamint a magasnyomású tisztítógépek használatából eredő káros hatásokért nem vállalunk felelősséget. A felületkezelt (pl. védőréteggel bevont, gyémántcsiszolt) termékek jellemzően sima felületűek, ezért kezdetben nagyobb csúszásveszély állhat fenn. Valamennyi termékismertetőnkben szereplő adatra vonatkozóan fenntartjuk magunknak a tévedés és a sajtóhibák előfordulásának a jogát.

8. Termékgarancia: Az alábbi feltételek csak vállalatokkal kötött szerződésekre érvényesek. Amennyiben a törvény megengedi , szerződéses partnereinkkel szemben nem vállalunk felelősséget olyan dologi károkra, amelyek termékünk garanciális hibájából következtek be. Ügyfelünk kötelezi magát, hogy elvárható módon együttműködik, hogy a garanciális hibából származó károkat elhárítsa, illetve csökkentse. A vásárlóinak azon észrevételeit, amelyek garanciális hibára utaló okokra engednek következtetni, haladéktalanul továbbítania kell cégünk felé. Ügyfelünk köteles az aktuális változat alapján ismertetni ügyfeleivel a használati utasításokat és figyelmeztetéseket. Termékeinket csak kifogástalan állapotban és az érvényes előírásoknak megfelelően szabad forgalomba hozni. Nem tartozunk felelősséggel az ügyfelünk által forgalmazott más termékekért illetve az azokkal kapcsolatos információkért. Termékvisszahívás esetén az ügyfél köteles az általunk megadott áru értékesítését azonnal leállítani és saját költségén részt venni a régi áru újra cserélésében. Az ilyen visszahívási akciókból származó (pl. a feldolgozók állási idejéből adódó stb.) kártérítési igényeket elutasítjuk. Termékfelelősségi törvényben szabályozott felelősségen túl csak abban az esetben tartozunk kártérítési kötelezettséggel, amennyiben részünkről bizonyíthatóan szándékosság illetve súlyos gondatlanság esete áll fenn. Az ügyfél köteles minden, a termékünkről szóló és arra vonatkozó adatot, különös tekintettel a biztonságra maga is figyelemmel kísérni. Olyan károkra vonatkozóan, amelyekre biztosítási védelem áll fenn, nem terhel bennünket kártérítési kötelezettség.

9. Visszaküldés (visszáru), csomagolás, raklapok, támaszok: A visszaküldött árunak sértetlen és tiszta állapotban a kiszállítástól számított 3 héten belül újra a raktárunkban kell lennie. Az árut az eredeti csomagolásban kell visszaszállítani, azaz csak eredeti fóliázott és kibontatlan raklapokat veszünk vissza. A visszavételhez előzetes írásbeli hozzájárulásunk szükséges. A visszavétel költsége az áru értékének legalább 25%-a plusz a szállítási költség. Külön rendelésre gyártott és nem raktáron lévő áruk esetében minden csere kizárt; kereskedelmi áruk esetében ezek cseréjének jogát fenntartjuk. A csomagolási anyagot külön felszámítjuk. A raklapon lévő illetve big bagekben kiadott áruk esetében raklaponként illetve Big bag zsákonként betéti díjat számítunk fel. Ezt a betéti díjat visszafizetjük, ha a csomagoló eszközt az ügyfél a szállítás dátumától számított 6 hónapon belül kifogástalan állapotban raktárunkba visszajuttatja. Amennyiben az üres raklapok saját tehergépkocsijainkkal kerülnek visszaszállításra, ennek költségét külön felszámítjuk.

10. Töréskárok: Az áru kiszállítása – bérmentesített szállítás esetében is – a megrendelő kockázatára történik. Amennyiben a vevő az árut a raktárunkból maga szállíttatja el, az áru véletlen megsemmisülésének vagy megsérülésének a kockázata a kiadás időpontjától átszáll a vevőre.

11. Tulajdonjog fenntartása: A leszállított áru valamennyi követelésünk megfizetéséig – úgymint a kiszámlázott összeg plusz esedékes kamatok és költségek – cégünk tulajdonában marad. Amennyiben az ügyfél késedelmesen fizet, jogunkban áll a tulajdonjogunk hatálya alatt álló árukat visszavonni anélkül, hogy ezzel visszalépnénk a szerződéstől. A vevőnek nem áll jogában a cégünk tulajdonjogának hatálya alatt álló árut elzálogosítani vagy biztosítékként átengedni. A vevő köteles hozzáférést biztosítani számunkra azokhoz a helyekhez, ahol a tulajdonjogunk hatálya álló árut raktározza és feljogosít bennünket illetve kötelezi magát arra, hogy ezeket az árukat ellátja jelzéssel és kiadja számunkra. A vevő köteles haladéktalanul közölni velünk, ha harmadik személy hozzáféréssel rendelkezik az árukhoz. Amíg valamennyi követelésünket nem teljesítette, ügyfelünk a biztonság kedvéért már most lemond a javunkra harmadik személlyel szembeni követeléséről, amennyiben az termékünk továbbértékesítéséből vagy feldolgozásából keletkezik. Amennyiben a tulajdonjogunk hatálya alatt álló árukat más dolgokkal egyesítik vagy összedolgozzák, az újonnan keletkezett dologra társtulajdonjog illet meg bennünket, méghozzá a tulajdonjogunk hatálya alatt álló áru értékének a másik dologhoz viszonyított arányában, aszerint, ahogyan az az egyesítés illetve összedolgozás pillanatában fennállt. Amennyiben az ily módon készített dolog további értékesítésre kerül, ügyfelünk a fenti rendelkezések értelmében átengedi a javunkra a továbbértékesítésből származó vételár arányos részét. Ha a tulajdonjogunk hatálya alatt álló áru egy vállalkozási megbízás keretében oly módon feldolgozásra kerül, hogy abban egy harmadik személy tulajdonjogot vásárol, ügyfelünk a fenti rendelkezések értelmében lemond a javunkra a vállalási díj arányos részére támasztott igényéről.

12. A szerződés hatályának megszűnése: Amennyiben jelen szerződés egy vagy több rendelkezése megszűnik, az nem érinti a szerződés fennmaradó részének hatályát. A szerződés megszűnt rendelkezéseit olyan rendelkezésekkel kell helyettesíteni, amelyek értelmük és céljuk tekintetében a megszűnt rendelkezéshez a lehető legközelebb állnak.

13. Teljesítési hely, illetékes bíróság és alkalmazandó jog: A szerződés teljesítésének a helye a Friedl Steinwerke Ges.m.b.H. mindenkori üzeme. Az értékesítési és szállítási feltételek értelmezése, valamint a szerződéses jogviszonyból származó jogviták alaki és anyagi jogi tekintetben az osztrák jog hatálya alá tartoznak. Valamennyi vitás kérdésben, külföldi üzleti ügyletek esetében is, kizárólag a tárgyban a Friedl Steinwerke Ges.m.b.H. székhelyén illetékes helyi bíróság illetékes. A Bécsi Vételi Egyezmény alkalmazása kizárva.

 

A műszaki változtatások, tévedések, valamint sajtó- és fordítási hibák jogát fenntartjuk.