Adatvédelmi nyilatkozat

Adatfeldolgozási információk az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. és 14. cikkének értelmében.

Az Ön személyes adatainak védelme különösen fontos számunkra. Személyes adatait ezért kizárólag a törvényi előírásoknak megfelelően, illetve az Önnel egyeztetett célra, az Ön beleegyezésével dolgozzuk fel. Az adatvédelmi nyilatkozat segítségével szeretnénk átfogó tájékoztatást nyújtani Önnek a vállalatunk által végzett adatkezelésről és az Önt megillető jogokról.

Vállalatunk a következő társaságokat foglalja magába: Friedl Steinwerke GmbH, Kieswerke Friedl GmbH, Friedl Gesellschaft.m.b.H. és a Friedl Kies GmbH. Az adatvédelmi nyilatkozat teljeskörűen vonatkozik a vállalati csoport valamennyi tagjára.

1. Az adatkezelő
2. Személyes adatok és adatkezelés
3. Jogalap és hozzájárulás
4. Kötelezettségeink
5. Az Ön jogai
6. A pályázók adatai
7. Honlap
8. Kapcsolat

1. Az adatkezelő

Adatvédelemmel/GDPR-ral kapcsolatos kérdéseit a weppersdorf(AT)steinwerke.at e-mailcímre várjuk.

2. Személyes adatok és adatkezelés

Cégünk kizárólag olyan adatokat kezel, melyek szükségesek az üzleti kapcsolatok megvalósításához, lebonyolításához és az ügyfélkezeléshez, vagy amelyeket Ön önkéntesen bocsátott a rendelkezésünkre. A következő kategóriákba sorolható személyes adatokat kezeljük:
- elérhetősége (pl. cég, kereszt- és utónév, postacím, a cég teljes neve, telefonszám, fax, e-mailcím, a bemutatott személyazozosító dokumentumból kinyert adatok stb.)
- személyes adatok (pl. név, postacím, életkor, nem, születési dátum, TAJ-szám, fénykép, egészségügyi adatok stb.)
- szerződési adatok (pl. szállítási feltételek, szállítási cím, stb.)
- számlázási adatok (pl. banki adatok, közösségi adószám, cégjegyzékszám stb.)
- bonitási adatok (pl. hiteligazolás a KSV-től (Kreditschutzverband) stb.)
- megrendelési és megbízási adatok (pl. megrendelő neve, megrendelés kelte, szállítási cím, stb.)
- egyéb személyes adatok (pl. tanácsadási dokumentumok, ügyfél- és szállítótörténet, forgalmi és bizonylati adatok, értékesítési adatok, képadatok stb)
- egyéb, üzleti kapcsolat során rögzített adatok. Ha nem jön létre adásvételi szerződési viszony, adatait reklámcélokra eltároljuk. Adatainak törlését bármikor kérheti.

3. Jogalap és hozzájárulás

Személyes adatait a GDPR és az osztrák adatvédelmi törvény jelenleg hatályos változatának megfelelően kezeljük.

3.1. A szerződéskötést megelőző és a szerződés során fellépő kötelezettségek (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés b) pont.)

Adatainak kezelését termékeink és szolgáltatásaink értékesítésének, a beszerzés, a logisztika, illetve az ügyfélkezelés és -elemzés céljával végezzük.

3.2. Jogi kötelezettségeink teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

Adatainak feldolgozása az osztrák vállalkozói törvénykönyv (Unternehmensgesetzbuch, UGB) és az osztrák adótörvény (Bundesabgabenordnung, BAO) értelmében törvényi és jogi kötelességünk.

3.3. A jogos érdekek védelme (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

Érdekmérlegelés alapján a szerződés tulajdonképpeni teljesítésén túlmenően is történhet adatfeldolgozás, amennyiben a saját vagy harmadik fél jogos érdekének védelme megkívánja, például jogérvényesítés keretében, a szerződést sértő vagy jogellenes magatartást kivédendő (hozzáférési ellenőrzés és kamerás megfigyelés), reklám- és marketingcélokra, üzletfejlesztési célokra, bonitási adatok beszerzéséhez, stb.

3.4. Önkéntes adatszolgáltatás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az önkéntesen szolgáltatott adatok feldolgozása kizárólag a beleegyezési nyilatkozatban megjelölt céllal történik. A hozzájárulás jövőbeli hatállyal bármikor visszavonható.

4. Kötelezettségeink

4.1. Adatvédelem

Személyes adatainak védelmét a megfelelő szervezeti és technikai intézkedések biztosítják. Ezek az intézkedések elsősorban az illetéktelen, jogellenes vagy akár véletlen hozzáférést, kezelést adatvesztést, felhasználást vagy manipulációt hivatottak kivédeni.
A magas gondossági követelmények folyamatos betartására tett minden erőfeszítésünk ellenére sem kizárható, hogy az interneten keresztül hozzánk eljuttatott adataihoz mások hozzáférjenek, azokat felhasználják.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy semmilyen felelősséget nem vállalunk adatainak nyilvánosságra kerüléséért, ha ez az adatátvitel során nem általunk okozott hibából és/vagy harmadik fél általi illetéktelen hozzáférés miatt (pl. e-mailfiókot, telefont érő hackertámadás, faxüzenet elfogása) következik be.

4.2. Az adatok felhasználása

Rendelkezésünkre bocsátott adatait kizárólag a megbízásban rögzítetteknek, az Ön jóváhagyásának vagy a GDPR által lefektetett szabályozásoknak megfelelő egyéb célokra használjuk fel.  Kivételt képez ez alól a statisztikai célú felhasználás, amennyiben a rendelkezésre álló adatok előzetesen anonimizálásra kerülnek.

4.3. Adatok továbbadása harmadik félnek

A megbízásban foglaltak teljesítéséhez szükséges lehet az Ön adatainak továbbítása egy harmadik félnek (pl. adótanácsadó, fuvarozási és logisztikai cégek, bankok, illetékes jogi képviselő, könyvvizsgáló, illetékes bíróság, illetékes államigazgatási hatóságok, együttműködő szerződéses és üzleti partnerek, tanácsadó cégek, providerek (informatikai szolgáltatók), illetékes biztosítók, hitelvédelem.) Harmadik félnek történő adattovábbítás kizárólag a GDPR előírásainak megfelelően, különösen a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében vagy az Ön előzetes jóváhagyásával történik.
A vállalati csoporton belül az adatokat központilag kezeljük, így ekkor nincs szó harmadik félnek történő adattovábbításról.

4.4. Értesítés adatvédelmi incidens bekövetkezéséről

Arra törekszünk, hogy az adatvédelmi incidens bekövetkezését minél előbb észleljük, és arról Önt illetve az illetékes felügyeleti szervet a mindenkori érintett adatkategóriák figyelembe vételével haladéktalanul értesítsük.

4.5. Az adatok megőrzése

A rögzített adatokat csak addig őrizzük meg, amíg azok szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez és az esetleges kártérítési igények elhárításához szükséges.

5. Az ön jogai

Ügyfélként, beszállítóként, érdekeltként, pályázóként, munkatársként illetve általában érintettként mindenkor a következő jogok illetik meg:

5.1. Az érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikk)

Önnek jogában áll igazolást kérni arról, hogy személyes adatait kezeljük-e, illetve ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
- az adatkezelés célja
- az érintett személyes adatok kategóriái
- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket
- amennyiben lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam megállapításának kritériumai
- Önnek jogában áll személyes adatainak helyesbítését vagy törlését kérni az adatkezelőtől, az adatkezelést korlátozni vagy az ellen tiltakozni
- Önnek jogában áll valamely felügyeleti hatóságnál panaszt tenni.
- amennyiben a személyes adatok nem az érintett személytől kerültek beszerzésre, minden rendelkezésre álló információ kikérhető az adatok eredetéről
- az automatizált döntéshozatal, pl. profilalkotás használata a 22. cikk (1)-(4). bekezdése értelmében, és legalább ezekben az esetekben érdemi információt kell szolgáltatni az érintett személy részére annak működési logikája, a használat jelentősége és az érintettre nézve várható következményeinek tekintetében.

5.2. Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Önnek jogában áll helytelen személyes adatait helyesbíteni, illetve hiányos személyes adatait kiegészíteni

5.3. Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Önnek jogában áll személyes adatainak törlése, amennyiben a következő indokok egyike áll fenn:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
- Ön visszavonja beleegyezését, mely az EU GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja vagy 9. cikk (2) bekezdés f) pontja értelmében adatfeldolgozás jogalapját képezte, más jogalap pedig nem áll rendelkezésre az adatkezeléshez.
- Ön az EU GDPR 21. cikk (1) bekezdésének értelmében tiltakozik adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a 21. cikk (2) bekezdésének értelmében tiltakozik az adatkezelés ellen.
- A személyes adatok jogszerűtlenül kerültek feldolgozásra
- Az Ön adatai jogszerűtlenül kerültek feldolgozásra.
- Az adatkezelőt európai uniós vagy tagállami szabályozás kötelezi a személyes adatok törlésére.
- Az adatkezelőt európai uniós vagy tagállami szabályozás kötelezi a személyes adatok törlésére.
- A személyes adatok rögzítése a GDPR 8. cikk (1) bekezdés értelmében, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában kerültek rögzítésre

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Önnek joga van személyes adatainak feldolgozhatóságát korlátozni, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
- Ön vitatja személyes adatainak helyességét - ebben az esetben a feldolgozhatóság korlátozása csak arra az időtartamra jogos, ameddig a személyes adatok helyességét ellenőrizzük.
- Ha az adatkezelés jogellenes, Ön pedig elutasítja a lehetőséget, hogy adatait töröljük, és inkább a személyes adatok felhasználásának korlátozását kéri
- Ha cégünknek a továbbiakban adatkezelés céljából nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
- Ha Ön a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, és még nem került megállapításra hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

5.5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Jogában áll az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, és jogában áll ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítani, amennyiben:
- a felolgozás a 6. cikk (1) bek. a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti beleegyezésen alapul, és
- az adatkezelés automatizált folyamatok segítségével történik.

5.6. A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

5.7. Panasztételhez való jog

Amennyiben úgy gondolja, hogy személyes adatait nem a hatályos adatvédelmi szabályozásnak megfelelően dolgozzuk fel, vagy hogy az adatvédelemhez való joga más módon sérül, lehetősége van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál. Ausztriában az ilyen panaszok esetében az Osztrák Adatvédelmi Hatóság az illetékes.

Amennyiben személyes adatai változnak, kérjük, értesítsen bennünket a változásról. Önnek mindenkor jogában áll visszavonni személyes adatainak felhasználására vonatkozó jóváhagyását. Tájékoztatás, törlés, helyesbítés, tiltakozási és/vagy adathordozás iránti kérelmét (az utolsó kitételnek esetében amennyiben ez nem okoz aránytalan terhet) a jelen tájékoztató 1. pontjában megjelölt címre kérjük elküldeni.

6. Pályázati adatok

6.1. A pályázók adatainak rögzítése és felhasználása.

A pályázás során (online, e-mailben, postán vagy személyesen) rögzített adatokat, pl. név, cím, születési dátum ill. további, az Ön által önkéntesen rendelkezésre bocsátott adatokat kizárólag a pályáztatás során használjuk fel, és munkatársaink csak egy korlátozott köre számára hozzáférhetők.

6.2. Munkaviszony létrejötte

Amennyiben munkaviszony jön létre, a pályáztatás során rögzített adatokat a szerződéskötés előtti intézkedésekhez (munkaszerződés előkészítése) használjuk fel.

6.3. Adatkezelés a pályázás után

A pályázati eljárás lezárulását követően értesítjük Önt a pályázat eredményéről. A pályázat negatív kimenetele esetén adatait a későbbiekre való tekintettel eltároljuk, és az Ön profiljának megfelelő állásajánlat esetén értesítjük Önt. Amennyiben ezt nem szeretné, természetesen minden adatát töröljük.

6.4. Pályázói adatok törlése

Ha pályázói adatainak törlését kívánja, küldjön egy emailt az e.glatz(AT)steinwerke.at e-mail címre.

7. Honlap

7.1. Hozzájárulás

A honlap használatával hozzájárul ahhoz, hogy adatait a jelen nyilatkozatban leírt módon tároljuk és felhasználjuk. Az adatvédelmi nyilatkozat változásait ezen az oldalon tesszük közzé, hogy Ön mindig nyomon tudja követni, mely adatait rögzítjük és használjuk.

7.2. Személyes adatok

A hozzánk elektronikus úton, a honlapon keresztül eljuttatott adatait, pl. nevét, e-mailcímét, címét vagy egyéb személyes adatait csak a megjelölt célra használjuk, biztonságosan tároljuk, és nem adjuk ki harmadik félnek. A szolgáltató automatikusan rögzít és tárol szerverén olyan információkat, mint a böngésző, az operációs rendszer, hivatkozó webhely, IP-cím, hozzáférés időpontja stb. Ezek az adatok további adatforrások vizsgálata nélkül nem rendelhetők konkrét személyhez, mi pedig nem elemezzük ezeket az adatokat, kivéve, ha a honlap jogszerűtlen használatának esete áll fenn.

7.3. Űrlapok és hozzászólások

Amennyiben a honlapot felkereső személy hozzászól egy témához vagy űrlapot tölt ki, adatai és IP-címe rögzítésre kerülnek. Ez a jogellenes tartalmak elhelyezésének kivédését célozza (sértő tartalmak, szélsőséges propaganda terjesztése, gyűlölködő posztok stb.) Ezekben az esetekben érdekünk a szerző kilétének feltárása.
Személyes adatokat csak a mindenkor érvényes adatvédelmi szabályozásoknak megfelelően kezelünk. Amennyiben levelet küld nekünk, vagy honlapunkon űrlapot tölt ki, egyúttal tudomásul veszi, hogy az űrlapon szereplő adatokat a megadott célokra (katalógus kiküldése vagy az Ön által megadott kérdések) feldolgozzuk.

7.4. Sütik használata (Cookies)

A sütik olyan kisméretű fájlok, melyek lehetővé teszik a honlap számára, hogy a honlapon tett látogatás alatt specifikus információt gyűjtsenek a felhasználóról annak saját gépén keresztül. A sütik abban nyújtanak segítséget, hogy internetes oldalaink látogatottságának gyakoriságát és látogatóinak számát felmérjük, illetve kínálatunkat az Ön számára kényelmes és hatékony módon alakíthassuk. Honlapunkon egyrészt munkamenet-sütiket (session cookies) használunk, melyek kizárólag a honlapon tett látogatás időtartamára őrzik meg az adatokat, másrészt pedig állandó sütiket (permanent cookies), melyek segítségével információt rögzíthetünk a visszatérő látogatásokról. A sütik felhasználásának célja az optimális felhasználói támogatás kialakítása és a visszatérő látogatók felismerése, illetve egy lehetőleg vonzó honlap és érdekes tartalmak felkínálása számukra. Az állandó sütik tartalma egy azonosítószámra korlátozódik. A nevet, IP-címet, stb. nem tárolják. Felhasználói magatartásának egyéni profilozására nem kerül sor.

Ezt a cookie-házirendet a CookieFirst.com cég hozta létre és frissítette.  

7.5. Kapcsolatfelvétel / Katalóguskérés

Amennyiben honlapunkon keresztül az űrlap kitöltésével vagy e-mailben veszi fel cégünkkel a kapcsolatot, megadott adatait a megkeresés feldolgozásának céljával, illetve felmerülő kérdések esetére hat hónapig eltároljuk. Ezeket az adatokat az Ön jóváhagyása nélkül nem adjuk tovább.
Szolgáltatásunk használata sütik nélkül is lehetséges. A sütik engedélyezését böngészőprogramjában deaktiválhatja, bizonyos oldalakra korlátozhatja, vagy beállíthatja böngészőjét (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari...), hogy azonnal értesítse, ha süti küldésére kerülne sor. A sütiket számítógépe merevlemezéről bármikor törölheti. Jó azonban, ha tudja, hogy ebben az esetben az oldal korlátozottan jelenik meg, illetve a csökkentett felhasználó-támogatással is számolnia kell.

7.6. Más honlapokra mutató linkek

Honlapunk más, harmadik fél által üzemeltetett oldalakra mutató linkeket is tartalmaz. A Friedl nem felelős más honlapok adatvédelmi intézkedéseiért vagy az ott közölt tartalmakért.

7.7. Hírlevél

Rendszeres időközönként hírlevelet küldünk ki partnercégeinknek aktuális kereskedelmi és termékinformációkról, közelgő eseményekről és friss reklámakcióinkról. Amennyiben nem kíván többé ilyen e-maileket kapni cégünktől, jóváhagyását bármikor visszavonhatja. Kérjük, ezzel kapcsolatos kérését a weppersdorf(AT)steinwerke.at e-mailcímen jelezze.

7.8. A Google Analytics IP-anonim használata

Webelemzés /Google Analytics

Honlapunk a Google Inc. (,,Google”) webelemző szolgáltatását, a Google Analytics-ot használja, beleértve az Universal Analytics funkcióit is. A Google Analytics úgynevezett sütiket (cookies), azaz szövegadatokat használ, melyek az Ön gépén kerülnek tárolásra, és amelyek így elősegítik az Ön által látogatott weblap használatának elemzését. A sütik által az Ön honlaphasználatáról előállított információkat általában a Google egy, az Egyesült Államokban található szerverére továbbítják, és ott tárolják.

IP-anonimizáció (IP-álnevesítés)

Mivel a teljes IP-címekkel dolgozó elemzőeszközök használatának jogi helyzete még nem végérvényesen tisztázott, honlapunkon a Google Analytics az  ,_anonymizep()” kiterjesztéssel kerül felhasználásra. Ennek során IP-címét a Google az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti, így csak anonimizálva használja. A teljes IP-címek továbbítása és megrövidítése csak kivételes esetekben történik a Google amerikai szerverein. A teljes IP-címnek a Google az Egyesült Államokban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Weboldalunk üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használta Ön a honlapot, továbbá, hogy weboldalunk üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
A Google Analytics keretein belül az Ön böngészője által továbbított (megrövidített) IP-címet a Google által tárolt egyéb adatokkal nem kötik össze. A sütik mentését böngészőjében bármikor letilthatja; szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy ez esetben előfordulhat, hogy a honlap nem minden funkcióját használhatja teljeskörűen. A http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de linken található, böngészőbe épülő modul (plugin) letöltésével és telepítésével ugyancsak megakadályozhatja a sütik által végzett honlaphasználati adatgyűjtést és az adatok a Google által történő feldolgozását.
A Google Analytics használatáról és adatvédelmi politikájáról részletesebb információt itt talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

7.9. Harmadik fél tartalmainak és szolgáltatásainak bevonása

Előfordulhat, hogy online kínálatunkba harmadik felek tartalmai, például YouTube-videók, Google Maps térképek, RSS-feed vagy más oldalakra mutató ábrák kerülnek bevonásra. Ehhez szükséges, hogy a tartalmak szolgáltatója (a továbbiakban: szolgáltató) a felhasználó IP-címét lássa. Az IP-cím nélkül ugyanis nem tudja elküldeni a tartalmat a mindenkori felhasználó böngészőjének. Ezen tartalmak megjelenítéséhez tehát szükséges az IP-cím. Törekszünk arra, hogy csak olyan tartalmakat használjunk fel, melynek mindenkori szolgáltatója kizárólag a tartalmak átvitelére használja az IP-címet. Nincs azonban befolyásunk azokra az esetekre, amelyekben a szolgáltató statisztikai célokra elmenti az IP-címet. Amennyiben ilyen eset a tudomásunkra jut, közöljük azt a felhasználóval. A Google adathasználati politikájával kapcsolatban további információt a https://policies.google.com/privacy?hl=hu linken talál.

8. Kapcsolat

Az Ön adatainak védelme különösen fontos számunkra. Kérdéseivel vagy jóváhagyásának visszavonásával kapcsolatban keressen bennünket bizalommal az alábbi elérhetőségeken:

Friedl Steinwerke GmbH/Kieswerk Friedl GmbH Industriegelände A-7331 Weppersdorf
Ausztria
Tel: +43-2618-3208-0
Fax: +43-2618-3208-490
E-Mail: weppersdorf(AT)steinwerke.at